Editia a XI-a, 22 Iunie 2024

Drepturile naturii la Rosia Montana cu Eugen Cadaru

 

Proiect de lege

privind

Drepturile Ecosistemului Roșia Montană

 

 

Preambul

 Întrucât, Statul recunoaște că zona Roșia Montană este un depozitar important de elemente culturale provenind din civilizațiile antice dacă și romană, a căror sinteză  a format  identitatea națională a poporului român, și înțelege responsabilitatea sa de a prezerva aceste elemente pentru generațiile viitoare;

 Întrucât, Statul recunoaște  importanța deosebită a valorilor istorice, culturale și ecologice ale Roșiei Montane și încearcă să le protejeze spre a fi perpetuate pentru cetățenii României și pentru mediul natural;

 Întrucât, Statul a depus o solicitare pentru a obține includerea Peisajului Cultural Minier Roșia Montană în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, în scopul protejării valorilor istorice, culturale și ecologice semnificative de la Roșia Montană;

 Întrucât, articolul  35 din Constituție protejează „dreptul fiecărei persoane la un mediu sănătos și echilibrat din punct de vedere ecologic”, precizând, de asemenea, că protecția și îmbunătățirea mediului reprezintă o datorie a fiecărei persoane fizice și a fiecărei persoane juridice,  iar articolul 5 din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului protejează „dreptul tuturor persoanelor la un mediu sănătos”;

 Întrucât, articolul 3 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului asigură faptul că Statul va urma „principiul precauției în luarea deciziilor” și „principiul prevenirii” riscurilor ecologice și a producerii daunelor;

 Întrucât, trăim într-o perioadă de extincție fără precedent a speciilor, de colaps al ecosistemului și de încălzire globală care amenință Ecosistemul Roșia Montană;

 Întrucât, în cadrul Ecosistemului Roșia Montană există grupuri importante de plante  enumerate ca habitate prioritare în Anexa 1 la Directiva Uniunii Europene privind Habitatele 92/43 CEE, precum și plante rare și vulnerabile menționate pe Lista Roșie a Plantelor din România și în Inventarul Pajiștilor românești din 2003;

 Întrucât, articolul 33 din Constituția României garantează fiecărei persoane accesul la cultură și declară că Statul trebuie să asigure protejarea și conservarea moștenirii culturale; 

 Întrucât, în cadrul Ecosistemului Roșia Montană se află cea mai veche comunitate minieră documentată din Europa, care a funcționat din epoca romană până în secolul XXI;

 Întrucât, în cadrul Ecosistemului Roșia Montană, studiile arheologice ale exploatărilor miniere au evidențiat galerii extinse, săpate în secțiune perfect trapezoidală; puțuri elicoidale și galerii de comunicație în pantă cu scări cioplite în stâncă; zone de extracție verticală suprapuse unele peste celelalte, cu plafonul cioplit în trepte necunoscute nicăieri altundeva la o epocă atât de timpurie; camere multiple ce adăposteau sisteme de drenaj din lemn cu roți de evacuare; elemente care în alte părți ale lumii romane au fost în cea mare parte distruse, dar care sunt păstrate la Roșia Montană și care au o valoare excepțională datorită rarității, întinderii și stării lor de conservare;

 Întrucât, Statul recunoaște că, pentru a proteja valorile istorice, culturale și ecologice semnificative și unice ale Roșiei Montană, cea mai înaltă protecție a Ecosistemului Roșia Montană și a drepturilor cetățenilor României cu privire la Ecosistemul Roșia Montană trebuie asigurată prin recunoașterea drepturilor legale prevăzute în această lege.

 Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

Capitolul 1. Definiții

 Articolul 1.  În sensul prezentei legi, Ecosistemul Roșia Montană înseamnă mediul natural, inclusiv căile navigabile, corpurile de apă, bazinele hidrografice, solul, ecosistemele, comunitățile naturale de plante și animale și speciile indigene din aria geografică cuprinsă de unitatea administrativă Roșia Montană (astfel cum este definită la articolul  5 din Legea  nr. 2/1968) precum și mediul natural, inclusiv căile navigabile, corpurile de apă, bazinele hidrografice, solul, ecosistemele, comunitățile naturale de plante și animale și și speciile indigene, afectate direct sau care au un impact direct asupra mediului natural din cadrul unității administrative Roșia Montană.

  

Capitolul 2. Drepturile Ecosistemului Roșia Montană

 Articolul 2.  Ecosistemul Roșia Montană este o entitate vie titulară de drepturi legale.  Drepturile legale ale Ecosistemului Roșia Montană includ, dar nu se limitează la:

 drepturile de a exista, de a înflori, de a se regenera și de a evolua în mod natural;

 1. drepturile la restaurare, recuperare și conservare;
 2. dreptul la un mediu natural sănătos;
 3. dreptul la biodiversitate naturală;
 4. dreptul la un sistem climatic sănătos și stabil;
 5. dreptul la aer curat și nepoluat;
 6. dreptul la sol curat și nepoluat;
 7. dreptul la apă abundentă, pură, curată și nepoluată;
 8. dreptul de a-și îndeplini funcțiile sale naturale;
 9. dreptul de a fi protejat împotriva oricăror activități care interferează sau încalcă aceste drepturi.

 

Articolul 3. Recunoașterea Ecosistemului Roșia Montană  ca titular de drepturi legale nu presupune și nu înseamnă atribuirea de obligații sau/și responsabilități în sarcina acestuia.

 Capitolul 3. Drepturile cetățenilor

 Articolul 4. Toți cetățenii au dreptul la un Ecosistem Roșia Montană sănătos și înfloritor.

 Articolul 5. Toți cetățenii au dreptul la protecția și la conservarea patrimoniului cultural și a valorilor istorice ale Roșiei Montane, inclusiv a celor identificate în solicitarea pe care Statul român a adresat-o UNESCO în anul 2016 pentru înscrierea Roșiei Montane în Lista Patrimoniului Mondial.

 Capitolul 4. Interdicții

 Articolul 6. Încălcarea oricăreia dintre drepturile sau prevederile garantate de prezenta lege de către orice entitate publică sau privată este ilegală.

 Articolul 7. Pentru a asigura aplicarea „principiului precauției în luarea deciziilor” prevăzut de articolul 3 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, în cazul apariției unei situații de încălcare probabilă a drepturilor garantate în prezenta lege, lipsa unei certitudini științifice depline nu va fi folosită ca motiv pentru a refuza sau a amâna aplicarea sau apărarea drepturilor garantate de această lege.

 Capitolul 5. Implementarea

 Articolul 8.  Statul, prin autoritățile sale  publice responsabile, va lua toate măsurile necesare pentru a proteja, îndeplini și pune în aplicare drepturile și dispozițiile garantate în prezenta lege.

 Articolul 9.  Statul,  prin autoritățile sale publice responsabile, nu va desfășura, nu va implementa, nu va autoriza și nu va permite desfășurarea unor proiecte sau activități publice sau private care încalcă sau au potențialul de a încălca drepturile sau dispozițiile garantate în prezenta lege.  

 Articolul 10.  Drepturile garantate de Capitolele 2  și 3 din prezenta lege sunt de aplicabilitate directă, nefiind necesare alte legi, reguli sau reglementări pentru a le pune în aplicare și a le asigura realizarea.

 Capitolul 6. Executarea

 Articolul 11.  Drepturile garantate în prezenta lege sunt executorii în raport cu oricare persoane fizice sau juridice, publice sau private.

 Articolul 12.  Statul,  prin autoritățile sale publice responsabile, va lua toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare și pentru a apăra drepturile și dispozițiile garantate în prezenta lege.

 Articolul 13. Ecosistemul Roșia Montană poate pune în aplicare și apăra drepturile și dispozițiile prezentei legi în orice instanță cu jurisdicție competentă, printr-o acțiune introdusă de Stat reprezentat prin Instituția Ombudsmanului potrivit art. 15 din această lege, de un cetățean, de o organizație neguvernamentală sau de către gardianul ad litem, în numele Ecosistemului Roșia Montană sau a oricărei părți constitutive a Ecosistemului  Roșia Montană,  inclusiv a unei  căi navigabile, a unui corp de apă, a unui bazin hidrografic, a unui ecosistem, a solului, a unei comunități naturale de plante și animale sau a unei specii native a Ecosistemului  Roșia Montană, ca parte interesată.  Ecosistemul Roșia Montană sau orice parte componentă a  Ecosistemului Roșia Montană  are, de asemenea, dreptul de a interveni în orice acțiune referitoare la această lege, în scopul aplicării sau a apărării legii.  

 Articolul 14. Orice cetățean poate pune în aplicare și apăra drepturile și dispozițiile prezentei legi într-o instanță de jurisdicție competentă.  Orice cetățean are, de asemenea, dreptul de a interveni în orice acțiune în instanță referitoare la această lege în scopul de a pune în aplicare sau apăra legea. Pentru a  introduce o acțiune în vederea aplicării sau apărării drepturilor  garantate  în această lege, cetățeanului nu i se va cere să dovedească o vătămare directă sau încălcarea unui drept personal, fiind bine cunoscut că, în conformitate cu  Articolul 35 din Constituție, protecția mediului    reprezintă, ab  initio,  un drept direct și, de asemenea, o  obligație a oricărui cetățean. 

 Articolul 15.

 (1) În cadrul Instituției Ombudsmanului (Avocatul Poporului) se înființează  un Oficiu al Ombudsmanului pentru Natură, cu scopul de a investiga cererile cetățenilor sau ale organizațiilor neguvernamentale cu privire la posibile încălcări ale drepturilor sau prevederilor prezentei legi.

 (2) Orice cetățean sau organizație neguvernamentală poate depune o cerere la Oficiul Ombudsmanului pentru Natură.  În termen de treizeci (30) de zile de la primirea unei cereri,  Oficiul Ombudsmanului pentru Natură va emite o hotărâre cu privire la cerere. 

 (3) În cazul în care Oficiul Ombudsmanului pentru Natură  stabilește prin hotărâre că orice drept sau prevedere a prezentei legi a fost sau urmează să fie încălcată, în termen de treizeci (30) de zile de la această hotărâre, Instituția Ombudsmanului (Avocatul Poporului) va depune o acțiune la  instanța competentă solicitând emiterea unei hotărâri judecătorești care să impună remedierea sau prevenirea acestor încălcări.

 (4) În conformitate cu prevederile prezentului capitol, o cerere depusă la Oficiul Ombudsmanului pentru Natură, o hotărâre a acestuia sau depunerea de către Avocatul Poporului a unei acțiuni în instanță nu anulează dreptul altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, inclusiv al gardianului ad litem potrivit Capitolului 7 al acestei legi, să acționeze pe căile legale pentru respectarea prevederilor acestei legi.

  

Capitolul 7. Gardianul ad litem

 Articolul 16.  În termen de cel mult un  an de la adoptarea prezentei legi,  Parlamentul va numi un gardian independent ad litem care să monitorizeze punerea în aplicare a drepturilor Ecosistemului Roșia Montană, astfel cum sunt garantate în prezenta lege, și să reprezinte Ecosistemul Roșia Montană în procedurile legale privind punerea în aplicare și apărarea acestor drepturi.

 Articolul 17. Gardianul ad litem trebuie să poată demonstra angajamentul de a promova drepturile și interesele mediului natural, experiență juridică sau științifică relevantă, precum și orice astfel de calificări necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale și a dispozițiilor prezentei legi.  Gardianul ad litem poate fi  o  organizație non-guvernamentală  care  îndeplinește  cerințele prezentului capitol.  Organizația neguvernamentală calificată pentru această responsabilitate trebuie să fie constituită în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile.

 Articolul 18.  În termen de cel mult trei luni de la adoptarea prezentei legi,  Guvernul va iniția adoptarea unei legi de stabilire a normelor privind procedura de selecție și de desemnare a gardianului ad litem și, de asemenea, regulile care conduc  funcționarea acestuia.

 Articolul 19. Este ilegal pentru orice persoană, entitate publică sau privată sau Guvern să încerce să intervină sau să încerce să influențeze în mod necorespunzător gardianul ad litem aflat în îndeplinirea atribuțiilor sale în conformitate cu prezenta lege.  Încălcarea prevederilor prezentului articol este sancționabilă  conform Codului  penal  (Legea nr. 286/2009).

  

Capitolul 8. Sancţiuni

 Articolul 20. Orice persoană juridică care încalcă orice drept sau prevedere a prezentei legi va fi obligată să plătească cu titlul de daune-interese un cuantum de două mii cinci sute (2500) lei pentru fiecare zi de încălcare a acestor drepturi sau prevederi.

 Articolul 21. În plus față de prevederile art. 1, dacă despăgubirile prevăzute la art. 1 nu acoperă întregul prejudiciu produs, persoana juridică care încalcă orice drept sau prevedere a prezentei legi va fi răspunzătoare pentru a achita integral orice daune aduse ecosistemului Roșia Montană ca urmare a acestei încălcări. Contravaloarea daunelor va fi evaluată prin  determinarea costului necesar restabilirii integrale a Ecosistemului Roșia Montană la starea sa naturală care exista înainte de încălcare, într-un mod care asigură respectarea drepturilor garantate în prezenta lege, și vor fi plătite Gardianului ad litem pentru a fi utilizate exclusiv pentru restaurarea întreagă și completă a Ecosistemului Roșia Montană.

 

Capitolul 9. Geoparcul Roșia Montană

 Articolul 22. În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2007, nu mai târziu de șase (6) luni de la adoptarea prezentei legi, Guvernul va începe procedura de declarare a zonei Roșia Montană ca geoparc, conform definiției acestei structuri administrative prevăzute în Anexa nr. 1 litera l) din aceeași Ordonanță de urgență. Desemnarea Roșiei Montane ca geoparc va fi finalizată în termen de doi (2) ani de la adoptarea acestei legi.

 

Capitolul 10. Măsuri de sprijin economic

Articolul 23. Cu scopul de a sprijini o economie echilibrată si durabilă în zona Roșia Montană, Guvernul, prin Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, va înființa la Roșia Montană un birou local destinat sprijinirii inițiativele localnicilor, prin consultanță și instruire, în vederea demarării de activități economice noi și sustenabile. 

 Articolul 24. Cu același scop prevăzut la articolul precedent, Guvernul va iniția, de asemenea, adoptarea unei legi sau a unor politici care vor institui măsuri de sprijin economic,  care pot include stimulente fiscale, menite să stimuleze apariția de noi activități economice sustenabile în aria Roșia Montană. Aceste activități economice sustenabile nu vor include nici o formă de exploatare minieră sau alte activități extractive.

 Articolul 25. Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la cele două articolele anterioare nu va depăși un an de la adoptarea prezentei legi.

 Articolul 26. Toate investițiile si noile activități economice trebuie să respecte prevederile și drepturile garantate de  această lege și să fie conforme cu toate normele, legile, regulile și reglementările care protejează mediul natural și uman din regiunea  Roșia Montană.

  Articolul 27.

 

 • În vederea asigurării respectării principiului stabilit la articolul anterior, gardianul ad litem poate  evalua orice activitate economică nou propusă care beneficiază de sprijinul biroului local al Agenției  pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii  sau a altor stimulente guvernamentale  și  poate emite  un  aviz consultativ  cu privire la impactul preconizat pe care aceasta îl poate avea asupra drepturilor și dispozițiilor garantate de prezenta lege.

 

 • Autoritățile publice sunt obligate să furnizeze gardianului ad litem, la cererea acestuia, toate datele și informațiile  existente cu privire la activitatea economică nou propusă, acestea fiind necesare pentru formularea avizul consultativ.

 

 • Avizul consultativ  emis de gardianul ad litem poate fi utilizat de autoritățile publice ale statului care sunt responsabile cu autorizarea noilor activități economice în regiunea Roșia Montană ca bază pentru decizia lor.

 

 Capitolul 11. Dispoziții finale și tranzitorii

 Articolul 28.  Prezenta lege intră în vigoare în  luna/ziua, anul.

 Articolul 29.  La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziții legale contrare prezentei legi se abrogă.